foto1
รับสมัครนักเรียน
foto1
เทียนนกแก้วเกมส์
foto1
วันครู 2566
foto1
crossword
foto1
No Gift Policy

074-643209
webmaster@pyw.ac.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

rungrawee sa

นางรุ่งระวี  สาเหล็ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์เพื่อการศึกษา

smart obec
ipst banner
ico moesafety center
dmc
cct
school health hero
mi test
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

No. Page of View

◊ คำสั่งที่ 26/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนปัญญาวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

◊ คำสั่งที่ 25/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารข้อมูลโครงการเพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 

◊ คำสั่งที่ 24/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปัญญาวุธ ประจำปีการศึกษา 2566

◊ คำสั่งที่ 22/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปัญญาวุธ ประจำปีการศึกษา 2565

◊ คำสั่งที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

◊ คำสั่งที่ 20/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “O-Net”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

◊ คำสั่งที่ 18/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 10

◊ คำสั่งที่ 17/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ

◊ คำสั่งที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “O-Net”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

◊ คำสั่งที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3)
โรงเรียนปัญญาวุธ ประจำปีการศึกษา 2565

◊ คำสั่งที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ขับรถ

◊ คำสั่งที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ขับรถ

 คำสั่งที่ 9/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอาสาพัฒนา โรงเรียนปัญญาวุธ

 คำสั่งที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

◊ คำสั่งที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

◊ คำสั่งที่ 6/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อย.น้อย  

◊ คำสั่งที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อก สังคมหัวแข็ง ปี 7 

◊ คำสั่งที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 

◊ คำสั่งที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ขับรถ

◊ คำสั่งที่ 1/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้าร่วมงานวันสาธิตเทคโนโลยีการผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวไร่

“คืนพันธุ์ข้าวไร่ ให้แผ่นดินถิ่นใต้”ภายใต้โครงการปลูกข้าวไร่ถวายในหลวง ร.9 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 

รองผู้อำนวยการ

rungrawee sa

นางนันทนัช กุลศิริเดชานันท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

» แบบฟอร์มงานบุคลากร
» กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ITA

ban ITA

งานประชาสัมพันธ์

 banner news
facebook
youtube

ดาวน์โหลดเอกสาร

 commandpw
cer

ลิงค์น่าสนใจ

egp
ereport
e mes

panyawut school

panyawutCopyright © 2023 Copyright โรงเรียนปัญญาวุธ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง Rights Reserved.