foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
foto1
การแข่งกีฬาวู้ดบอล
foto1
โรงเรียนของเรา
foto1
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

074-643209
webmaster@pyw.ac.th
ติดต่อเราGovernment Links

Educations Links

ipst banner
banner200
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Like

No. Page of View

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนปัญญาวุธ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 แต่เดิมโรงเรียนปัญญาวุธตั้งอยู่ที่ วัดป่าวิไลย์ (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย กรมสามัญ (ชื่อในขณะนั้น) ประกาศจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร มีชื่อว่า โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สาขาพนมวังก์

building 01

การดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียนนั้น ได้มีประชาชนในตำบลแพรกหา และ พระครูวิจิตรปัญญาธร เจ้าอาวาสวัดควนแพรกหา เป็นประธานในการจัดตั้ง โดยก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน ห้องส้วม 3 ที่นั่ง 1 หลัง โดยประชาชนได้ร่วมบริจาคเงิน ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยก่อสร้างในพื้นที่ของวัดป่าวิไลย์ จำนวน 25 ไร่ ประชาชนบริจาคเพิ่มอีก 10 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่

ในปีการศึกษา 2525 เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 มีนักเรียนจำนวน 71 คน โดยโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ได้จัดส่ง นายสานิต ทองดำ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้จัดส่ง นางอารีย์ อรุมณี นายสมควร ดิษฐ์สุวรรณ และมีอาจารย์สาขา มาช่วยสอน อีก 2 คน คือ นายจำนง เกิดตลอด และนางสาวหทัยรัตน์ คงแก้ว

ต่อมาในปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรครูมาให้จำนวน 4 อัตรา คือ

  1. นางสาวสุนีย์ ทองไซร้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  2. นางสาวเรวดี เอียดเกลี้ยง
  3. นายสมชาย ปานียโชติ วิชาเอกเกษตรกรรม
  4. นางสาวสุดใจ หนูสิงห์

ในปลายปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศแยกโรงเรียนออกจากการเป็นสาขาของโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร มาเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนปัญญาวุธ” และในปีการศึกษา 2526 นายจำรูญ มานันตพงศ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนแรก

ปัจจุบันมี นางรุ่งระวี สาเหล็ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

school name

โรงเรียนปัญญาวุธ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 8 หมู่บ้าน (ไสหยี หมู่ที่ 1, ไสขาม หมู่ที่ 2, แพรกหา หมู่ที่ 3, เขาป้าเจ้ หมู่ที่ 4, เขาพังอิฐ หมู่ที่ 5, ปากเลน หมู่ที่ 6, ไทรหัวช้าง หมู่ที่ 7, ควนน้อย หมู่ที่ 8) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเกษตร มีวิถีชีวิตพอเพียง มี ประชากรประมาณ 3,000 คน บริเวณโดยรอบโรงเรียนได้แก่ สวนและที่อยู่อาศัย อาชีพหลักของชุมชนคือ อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสมในการทำสวนยางพารา ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เป็นชุมชนเกษตรดั่งเดิมทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทำบุญตามประเพณีของคนไทยและคนใต้ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีลากพระ วันสารท

  • ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  • ประกอบอาชีพ เกษตรกรรรม คิดเป็นร้อยละ 80
  • นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99
  • ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 40,000 บาท
  • จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

ที่ตั้ง

โรงเรียนปัญญาวุธ หมู่ที่ 5 บ้านแพรกหา ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110, โทรศัพท์ : 074-643209 โทรสาร : 074643209 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

google map

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่จาก Google Maps

ipst banner 2Copyright © 2022 Copyright โรงเรียนปัญญาวุธ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง Rights Reserved.