foto1
เทียนนกแก้วเกมส์
foto1
วันครู 2566
foto1
วันพ่อแห่งชาติ
foto1
crossword
foto1
No Gift Policy

074-643209
webmaster@pyw.ac.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

rungrawee sa

นางรุ่งระวี  สาเหล็ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์เพื่อการศึกษา

smart obec
ipst banner
ico moesafety center
dmc
cct
school health hero
mi test
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

No. Page of View

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนปัญญาวุธ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 แต่เดิมโรงเรียนปัญญาวุธตั้งอยู่ที่ วัดป่าวิไลย์ (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย กรมสามัญ (ชื่อในขณะนั้น) ประกาศจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร มีชื่อว่า โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สาขาพนมวังก์

building 01

การดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียนนั้น ได้มีประชาชนในตำบลแพรกหา และ พระครูวิจิตรปัญญาธร เจ้าอาวาสวัดควนแพรกหา เป็นประธานในการจัดตั้ง โดยก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน ห้องส้วม 3 ที่นั่ง 1 หลัง โดยประชาชนได้ร่วมบริจาคเงิน ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยก่อสร้างในพื้นที่ของวัดป่าวิไลย์ จำนวน 25 ไร่ ประชาชนบริจาคเพิ่มอีก 10 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่

ในปีการศึกษา 2525 เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 มีนักเรียนจำนวน 71 คน โดยโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ได้จัดส่ง นายสานิต ทองดำ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้จัดส่ง นางอารีย์ อรุมณี นายสมควร ดิษฐ์สุวรรณ และมีอาจารย์สาขา มาช่วยสอน อีก 2 คน คือ นายจำนง เกิดตลอด และนางสาวหทัยรัตน์ คงแก้ว

ต่อมาในปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรครูมาให้จำนวน 4 อัตรา คือ

  1. นางสาวสุนีย์ ทองไซร้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  2. นางสาวเรวดี เอียดเกลี้ยง
  3. นายสมชาย ปานียโชติ วิชาเอกเกษตรกรรม
  4. นางสาวสุดใจ หนูสิงห์

ในปลายปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศแยกโรงเรียนออกจากการเป็นสาขาของโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร มาเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนปัญญาวุธ” และในปีการศึกษา 2526 นายจำรูญ มานันตพงศ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนแรก

ปัจจุบันมี นางรุ่งระวี สาเหล็ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

school name

โรงเรียนปัญญาวุธ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 8 หมู่บ้าน (ไสหยี หมู่ที่ 1, ไสขาม หมู่ที่ 2, แพรกหา หมู่ที่ 3, เขาป้าเจ้ หมู่ที่ 4, เขาพังอิฐ หมู่ที่ 5, ปากเลน หมู่ที่ 6, ไทรหัวช้าง หมู่ที่ 7, ควนน้อย หมู่ที่ 8) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเกษตร มีวิถีชีวิตพอเพียง มี ประชากรประมาณ 3,000 คน บริเวณโดยรอบโรงเรียนได้แก่ สวนและที่อยู่อาศัย อาชีพหลักของชุมชนคือ อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสมในการทำสวนยางพารา ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เป็นชุมชนเกษตรดั่งเดิมทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทำบุญตามประเพณีของคนไทยและคนใต้ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีลากพระ วันสารท

  • ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  • ประกอบอาชีพ เกษตรกรรรม คิดเป็นร้อยละ 80
  • นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99
  • ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 40,000 บาท
  • จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

ที่ตั้ง

โรงเรียนปัญญาวุธ หมู่ที่ 5 บ้านแพรกหา ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110, โทรศัพท์ : 074-643209 โทรสาร : 074643209 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

google map

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่จาก Google Maps

รองผู้อำนวยการ

rungrawee sa

นางนันทนัช กุลศิริเดชานันท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

» แบบฟอร์มงานบุคลากร
» กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ITA

ban ITA

วารสารโรงเรียนปัญญาวุธ

banner news

Social Media

facebook
youtube

ดาวน์โหลดเอกสาร

 commandpw
cer

ลิงค์น่าสนใจ

egp
ereport
e mes

panyawut school

panyawutCopyright © 2023 Copyright โรงเรียนปัญญาวุธ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง Rights Reserved.